Home / Meer info / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen


Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
Kan ik ook overblijfouder worden?
Waarom moeten ouders bij het overblijven toezicht houden?
Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Hoe zit het met hoofdluis?
Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wanneer zijn de vakanties?
Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
Wanneer en waar wordt er gegymd?
Wanneer en waar wordt er gezwommen?
Cadeautje voor de meester/juf als deze jarig is?
Wat doet de school tegen pesten?
Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Heeft de school een klachtenregeling?
Hoe werkt de klachtenregeling?
Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Kan ik mijn kinderen met de auto naar school brengen?
Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
Kan ik als ouder helpen op school?
Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Mag ik zelf weten naar welke school mijn kind gaat?
Mijn kind is ingedeeld op deze school, wanneer mag hij/zij nu naar school komen? 
Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Kan mijn kind op school leren typen?
Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?
Wat is een 10-minuten gesprek?
Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad / ouderraad?
Wat is/doet de ouderraad?
Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?
Kan ik de schoolgids ook digitaal krijgen?

Hoe vraag ik extra verlof aan voor mijn kind?
Slechts in bijzondere situaties kunt u bij de directeur van de school terecht om voor uw kind vrij te vragen. Hieronder worden enkele bijzondere gevallen genoemd:    Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie    

Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen, of hier downloaden. Op school kunt u de aanvraag dan inleveren.
De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten.  


Bij vakantie buiten de schoolvakanties
Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De school verwacht dat de ouder/verzorger kan aantonen dat hij/zij geen andere mogelijkheid heeft. Van belang bij deze aanvraag is de verklaring van de werkgever waarin hij/zij vermeldt dat de werknemer geen vakantie  kan opnemen tijdens de schoolvakantie. Naar een dergelijke verklaring wordt zeer kritisch gekeken en er wordt contact opgenomen met de werkgever. De school heeft namelijk de indruk de werkgevers zeer gemakkelijk zo'n verklaring afgeven.   


De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen.  De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten.

Naar boven

Zijn er mogelijkheden voor overblijven?
Op onze school kan ook worden overgebleven. Meer informatie vindt u op de pagina Overblijven

Naar boven

Kan ik ook overblijfouder worden?
Dat wordt altijd op prijs gesteld! Mocht u interesse hebben om ook overblijfmoeder of -vader te willen worden, dan horen wij dat graag. De contactpersonen vindt u op de pagina Overblijven

Naar boven

Waarom moeten ouders bij het overblijven toezicht houden?
De leerkrachten zijn niet verplicht om toezicht te houden op de overblijvende kinderen. De ouders moeten dat toezicht in principe zelf regelen en de daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de ouders. Meer informatie vindt u op de pagina Overblijven

Naar boven

Mag een kind trakteren op een verjaardag?
Uitdelen op school dient beperkt te blijven tot één traktatie. Als traktatie kunt u het beste kiezen voor fruit, kaas of worst. Een ijsje of chips mag ook. Indien chips wordt uitgedeeld, dan zijn dat uitsluitend die kleine zakjes (20/25 gram). Kinderen die jarig zijn gaan niet langs andere groepen en leerkrachten. Indien ze wat lekkers meebrengen voor de andere leerkrachten, wordt dat in de personeelskamer gezet. Bedankt daarvoor!
Indien u twijfelt, neem dan contact op met de  leerkracht.

Naar boven

Wat als mijn kind één keertje niet mee kan doen met gym of zwemmen?
Als uw kind niet mee kan doen met de gymles of zwemles, dan kunt u dat melden door even een briefje mee te geven of te bellen. Het is niet voldoende als uw kind het zelf mondeling aan de leerkracht doorgeeft!

Naar boven

Wat als mijn kind helemaal niet kan meedoen aan gym- of zwemles?
Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstelling verlenen voor deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van gymnastiek naar aanleiding van een doktersrapport  of vrijstelling om deel te nemen aan de godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren.  In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen.

Naar boven

Hoe zit het met hoofdluis?
Geen enge ziekte, geen besmetting, geen paniek. Het is gewoon een vervelend probleem dat we onder controle moeten houden. Bij ons op school worden in de week na een vakantie door een grote groep ouders alle kinderen in de school gecontroleerd op hoofdluis. Mocht bij een kind hoofdluis worden geconstateerd, dan wordt er contact opgenomen met de ouders. Dit gebeurt op een zeer discrete wijze. Als in een groep hoofdluis is geconstateerd krijgen alle kinderen van die groep een folder mee over de bestrijding van hoofdluis. Ook wordt die groep nog meerdere keren gecontroleerd door de 'luizenouders'.

Naar boven

Wat kan ik doen om hoofdluis te voorkomen?
U, als ouder, kunt natuurlijk ook het een en ander doen: controleer regelmatig het haar van uw kind.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze pagina over hoofdluis.

Naar boven

Wat te doen als mijn kind ziek is?
Wij stellen het zeer op prijs als u ons telefonisch meldt (8.00 - 8.30 uur) of aan een buurkind een briefje meegeeft, dat uw kind ziek is of om een of andere reden niet naar school kan komen. Ook een email sturen is tegenwoordig mogelijk.

Zonder melding gaan wij er van uit dat een kind nog onderweg is van huis naar school. Wij gaan ons dan zorgen maken omdat er van alles kan gebeuren. Kinderen die zonder bericht van school blijven, worden genoteerd als ‘ongeoorloofd afwezig’.

Naar boven

Wanneer zijn de vakanties?
De vakanties van dit schooljaar vindt u op de pagina Vakanties

Naar boven

Wat gebeurt er als een docent ziek is?
Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller(ster). Als dit niet lukt, wordt er intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd.

Naar boven

Mag een kind onder schooltijd naar huisarts of tandarts?
U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijv. bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten schooltijd te laten vallen. U dient zich te realiseren dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces. U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer in te halen. De scholen hebben van hun kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven.
Mocht uw kind onverhoopt toch onder schooltijd naar een arts moeten, geeft u het dan middels een briefje door aan de leerkracht.

Naar boven

Wanneer en waar wordt er gegymd?
Door welke groep      Wanneer                                                    Waar
Groep 3                        Dinsdagmorgen en vrijdagmiddag      Gymzaal Schoolstraat
Groep 4 en 5               Dinsdagmiddag en vrijdagmiddag      Gymzaal Schoolstraat
Groep 6, 7 en 8           Maandagmorgen                                     Sporthal de Seinpaal
Groep 6, 7 en 8           Woensdag                                                Sporthal de Seinpaal


In de weken dat er gezwommen wordt door groep 3 gymt deze groep NIET op de vrijdag.
De groepen 1 en 2 krijgen 'gymles' in de speelzaal van de school.

Naar boven

Wanneer en waar wordt er gezwommen?

Groep 3 heeft schoolzwemmen. Dat gebeurt op de vrijdagmiddag en wel op de volgende data:

27 aug, 10 sep, 24 sep, 8 okt, 22 okt, 12 nov, 26 nov, 10 dec, 7 jan, 21 jan, 4 feb, 18 feb, 11 mrt, 25 mrt, 8 apr, 29 apr, 20 mei, 17 jun, 8 jul en 22 jul.Naar boven

Cadeautje voor de meester/juf als deze jarig is?
Als een leerkracht zijn verjaardag viert, wordt dat meestal gevierd in de groep. We hebben in overleg met de ouderraad bepaald dat kinderen t/m groep 5 een aardigheidje kunnen meenemen. Met nadruk wordt gezegd ‘aardigheidje’ omdat het niet de bedoeling is dat een cadeautje voor de leerkracht overdreven wordt.
Vanaf groep 6 wordt door de kinderen samen iets gekocht. De kinderen wordt dan een bedrag van € 1,50 .-  gevraagd om een cadeautje te kopen. De ouder van de groep die is vertegenwoordigd in de OR neemt het initiatief en draagt zorg voor de afhandeling.

Naar boven

Wat doet de school tegen pesten?
Pesten op school is een groot probleem voor kinderen die ermee te maken hebben. De meesters en juffen nemen signalen heel serieus. Op school is een pestprotocol aanwezig waarin leerkrachten alle maatregelen kunnen vinden om het pesten tegen te gaan. Het protocol is een verklaring van vertegenwoordigers van de school en de ouders/verzorgers, waarin men heeft afgesproken dat pestgedrag op school niet wordt geaccepteerd, en vervolgens dat het pesten op een bepaalde manier wordt aangepakt. We doen onze best om alle kinderen een veilig gevoel te geven in de klas. Dit betekent dat wij stelling nemen tegen pestgedrag en concrete maatregelen treffen bij voorkomend pestgedrag. Ouders mogen het pestprotocol ook inzien. Klik hier voor het pestprotocol.

Naar boven

Wat moet ik doen als ik het met bepaalde zaken niet eens ben?
Overal kan wel eens iets misgaan of ontstaan misverstanden, dat is ook bij ons op school niet anders. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken wij dan naar een goede oplossing. Indien dit gesprek naar uw mening toch wat onbevredigend is verlopen, dan kunt u altijd contact opnemen met de directie. U kunt ook altijd contact opnemen met één van de leden van de medezeggenschapsraad of de ouderraad. Indien het overleg met de school geen afdoende oplossing biedt, dan kunt u met ons schoolbestuur gaan praten of een beroep doen op de klachtenregeling.

Naar boven

Heeft de school een klachtenregeling?
Vanaf 1 augustus 1998 is het schoolbestuur wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. Deze regeling is alleen van toepassing wanneer u met uw klacht niet ergens anders terecht kan. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie immers in goed overleg met betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directeur plaatsvinden. Pas wanneer deze handeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. Voor belangstellenden ligt een uitgebreid model van de regeling ter inzage  op school.

Naar boven

Hoe werkt de klachtenregeling?
In eerste instantie wendt u zicht tot de contactpersoon, meestal de directeur van de school. Die verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het indienen van de klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, als het wenselijk of noodzakelijk is naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg.
Als de vertrouwenspersoon alleen aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of aan het bevoegd gezag. De vertrouwenspersonen van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam zijn:

Mevr. M.A.A.Ouwejan – van Rooij
Moerasvaren 29
1441 SN Purmerend
Telefoon: 0299-432625 (privé)
 
De Heer A.J.M. Pegt
Pegasusstraat 41
1131 NA Volendam
Telefoon: 0299-367767 (school)
 
Voor meer informatie verwijs ik u naar dit document (PDF) op de website van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam.

Naar boven

Hoe zit het met buitenschoolse opvang?
Voor vragen over de buitenschoolse opvang (BSO) kunt u contact opnemen met 'Majest' tel: 0299-316478.

Naar boven

Kan ik mijn kinderen met de auto naar school brengen?
Wij stellen het zeer op prijs als u uw kinderen zo veel mogelijk op de fiets of lopend brengt: zo voorkomen wij gevaarlijke verkeerssituaties bij de school.

Naar boven

Wat zijn de regels voor eten en drinken tijdens het speelkwartier?
Er mag niet gesnoept worden tijdens het speelkwartier. ‘Verantwoorde’ koeken zoals Liga en Sultana zijn toegestaan, evenals wat drinken. Liever geen koeken met chocola of andere zoetigheden! Indien u ook drinken meegeeft, mogen dat alleen niet-koolzuur-houdende dranken of Chocomel zijn. Wat wel kan zijn vruchtensappen, yoghurtdrink, melk e.d. in een beker of een pakje.

Wij proberen ook de afval van het verpakkingsmateriaal terug te dringen. Dat betekent: zoveel mogelijk de koeken in plastic doosjes meenemen en het drinken thuis uit een literpak/fles overgieten in een beker. Zorg er wél voor dat er een naam op staat: op het bakje, pakje of zakje! Hartelijk dank voor uw medewerking.

Naar boven

Kan ik als ouder helpen op school?
Natuurlijk kan dat, heel graag zelfs! Het is belangrijk dat u als ouders nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school als de ouders een goed contact hebben met de school, als de ouders weten hoe er dagelijks wordt gewerkt, als ze er thuis over praten en er ook rekening mee houden.

Veel ouders zijn actief betrokken bij het onderwijs op onze school. U kunt bij allerlei zaken helpen, een aantal voorbeelden:
 • bij de luiscontrole
 • als leesouder
 • als hulpouder bij handvaardigheid
 • als computerouder
 • begeleiding van excursies
 • bij het organiseren van feesten en sportevenementen
 • het vervoer bij theatervoorstellingen
 • de communie- en vormselvoorbereidingen
 • als schoonmaakouder
 • als EHBO ouder
 • als overblijfouder
 • bij spelletjesmiddagen
 • bij de voorbereiding van het kerst- en paasproject
 • bij schoolreisjes
 • bij sportdagen

De ouderraad is een onmisbare schakel in het hele ouderhulp-gebeuren.

Daarnaast gebeurt het tijdens een schooljaar nog tientallen keren dat om allerlei redenen een beroep op een ouder moet worden gedaan. En, dat mag gerust eens worden gezegd; op onze school kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen op een zéér groot aantal bereidwillige ouders. We zijn daarmee uiteraard ontzettend blij! We mogen zelfs stellen dat verschillende dingen binnen de school zonder hulp van deze ouders niet op de huidige wijze te organiseren zouden zijn.

Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een medewerkersavond voor alle ouders die zich in het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school.

 

Naar boven

Vanaf welke leeftijd mag/moet mijn kind naar school?
Als een kind vier jaar wordt, mag het naar de basisschool, maar op vijfjarige leeftijd is het pas leerplichtig. Voor de ontwikkeling van een kind is het natuurlijk erg belangrijk dat het zo weinig mogelijk onderwijs verzuimt.

Naar boven

Mag ik zelf weten naar welke school mijn kind gaat?
Het schoolbestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs beslist welke kinderen aan onze school worden toegewezen. De school heeft hierin geen enkele zeggenschap.

Naar boven

Mijn kind is ingedeeld op deze school, wanneer mag hij/zij nu naar school komen? 
De ouder(s) worden al in een vroeg stadium uitgenodigd om naar een algemene voorlichtingsavond te komen. Deze vindt doorgaans plaats in de maand mei voorafgaand aan het schooljaar waarin uw kind geplaatst wordt. Belangrijke zaken worden dan al afgesproken met de ouders. Vervolgens worden de ouders en hun kind ongeveer twee maanden voor de vierde verjaardag van het kind opgeroepen om te komen inschrijven en om kennis te maken met de juf en de toekomstige klasgenootjes.

Vroeger mochten de kinderen alleen instromen na de zomervakantie. Tegenwoordig hebben de scholen in Volendam maandelijks één instroomdag. Meestal is dit de eerste maandag van de maand of de eerste maandag na een vakantie. De instroomdata worden door de directies in Volendam gezamenlijk afgesproken en hier wordt niet van afgeweken.

Naar boven

Moet mijn kind van vier per se een hele week naar school?
Indien blijkt dat een hele schoolweek te lang is voor uw kind, kan er gebruik worden gemaakt van een speciale regeling in overleg met de directeur.

Naar boven

Kan mijn kind op school leren typen?
Er zijn drie instellingen die typecursussen voor kinderen in de aanbieding hebben. De meeste leerlingen in Volendam kiezen voor de cursus van het IST, het instituut voor schoolopleidingen toetsenbordvaardigheid. Vaak zijn kinderen heel enthousiast bij inschrijving, maar in de praktijk blijkt het typen best lastig te zijn. Ouders en kinderen moeten dit van tevoren wel goed met elkaar bespreken. Andere firma’s zijn  Scheidegger en Pica. De eerste is aan de prijzige kant en de tweede leidt niet op voor een Rijkserkend examen. De folders voor het IST worden aan de kinderen van de groepen 6 en 7 uitgedeeld en over de twee andere firma’s kunt u op school informatie halen.

Naar boven

Wanneer vinden de 10-minuten gesprekken plaats?
De 10-minuten gesprekken worden gevoerd in de periode van het eerste rapport, soms ook na het tweede en derde rapport. Indien u op een ander tijdstip met de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u natuurlijk altijd even een afspraak maken.

Naar boven

Wat is een 10-minuten gesprek?
Tijdens dit gesprek kunnen de ouders met de leerkracht nagaan of het kind zijn talenten goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn en of er sprake is van echte zwakke punten. Vervolgens is het van belang te weten hoe de school in samenwerking met de ouders kan werken aan achterstanden of problemen al dan niet met inschakeling van deskundigen.

Naar boven

Wanneer krijgt mijn kind een rapport?
In het begin van het schooljaar laten wij u weten wanneer de rapporten voor de groepen 3 t/m 8 worden uitgereikt. Dit staat vermeld in de kalender op onze website. Het schoolrapport verschaft informatie omtrent het functioneren van uw kind op het gebied van rekenen en wiskunde, Nederlandse taal, lezen, kennisgebieden, expressie, lichamelijke oefening en het gedrag van uw kind. Het rapport dient als uitgangspunt voor de rapportbespreking.

Naar boven

Hoe gekozen voor de medezeggenschapsraad / ouderraad?
Als er een vacature is, wordt er aan de ouders veertien dagen van tevoren gevraagd, wie zich kandidaat wil stellen. Uit de aangemelde ouders wordt door middel van een schriftelijke stemming het nieuwe lid gekozen.

Naar boven

Wat is/doet de ouderraad?
De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met docenten en directie overlegt zij over zaken, die niet direct betrekking hebben op de inhoud van het onderwijs, maar wel op schoolactiviteiten.
De ouderraad houdt zich bezig met zaken als excursies, sinterklaasviering, kerstviering, kerstmaaltijd en activiteiten in de laatste schoolweek. De ouderraad organiseert feesten, zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Daarnaast zorgt de ouderraad ervoor dat het schoolreisje kan plaatsvinden. De raad helpt bij de organisatie van de sportdag en andere evenementen. Een aantal keer per jaar komt de Ouderraad bijeen voor een vergadering.

Naar boven

Wat is/doet de Medezeggenschapsraad ?
De Medezeggenschapsraad (MR) wordt samengesteld uit ouders en leerkrachten en behandelt zaken die te maken hebben met het onderwijs op onze school, zoals bijvoorbeeld bij benoemen van personeel en het plannen van vakantieroosters. Het schoolteam en het schoolbestuur leggen hun plannen voor aan de MR en de MR wordt betrokken bij besluiten van het bestuur die de school aangaan. Dus iedereen die vragen heeft over onderwijskundige zaken op school, kan naar een lid van de raad gaan om uitleg.

De leden van de medezeggenschapsraad hebben zitting voor een periode van twee jaar. Na twee jaar treden alle leden af en wordt een nieuwe verkiezing uitgeschreven. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Naar boven

Heb ik als ouder enige inspraak over het reilen en zeilen op de school van mijn kind?
Elke ouder kan meehelpen de school nog beter te laten draaien. U kunt uw betrokkenheid tonen door het bieden van praktische hulp bij allerlei lessen, maar ook door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. U krijgt dan de kans invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. U heeft recht op medezeggenschap. We kennen hiervoor op school twee organen: de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. Als ouder kunt u zitting nemen in de ouderraad of medezeggenschapsraad van de school. In deze raden kunt u écht meepraten of meebeslissen over de school.

Naar boven

Kan ik de schoolgids ook digitaal krijgen?
Jazeker. Schoolgids.

Naar boven