Vakleerkracht bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs

➢ Ben jij een bevlogen en enthousiaste vakleerkracht bewegingsonderwijs?
➢ Heb jij affiniteit met de leeftijdsgroep 4- tot 12-jarigen?
➢ Kun jij uitdagende lessen geven van hoge kwaliteit?
➢ Werk jij graag samen met collega’s om kinderen de beste beweegkansen tebieden?
➢ Haal jij plezier uit het lesgeven en aanbieden van bewegingsvormen aan kleuters?
➢ Kun jij onderbouwleerkrachten begeleiden bij hun lessen bewegingsonderwijs?

Dan zoeken wij jou!


Wie zijn wij?

SKO Volendam is een katholieke stichting voor primair en voortgezet onderwijs met negen basisscholen en een brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (Don Bosco College). Alle scholen van de stichting liggen in Volendam. Iedere school heeft een eigen directeur die verantwoordelijk is voor de eigen school.
De Bovenschools Manager primair onderwijs geeft leiding aan de directeuren van de basisscholen. De rector en conrector geven leiding aan de brede scholengemeenschap samen met de afdelingsleiders Voortgezet Onderwijs. SKO Volendam heeft een Raad van Toezicht, en een College van Bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de gehele stichting.

De lessen bewegingsonderwijs op de basisscholen worden eenmaal in de week door een vakleerkracht bewegingsonderwijs gegeven. De andere les in de week wordt door de groepsleerkracht gegeven. Alle leerkrachten beschikken over de juiste diploma’s. Op het Don Bosco College worden alle lessen gegeven door docenten Lichamelijke Opvoeding. Er is een grote vaksectie werkzaam op het DBC.

De negen basisscholen van de SKO Volendam hebben samengewerkt aan een ‘Koersplan Primair Onderwijs’ waarin een toekomstgerichte koers beschreven staat. Elke school heeft deze koers vertaald naar het eigen schoolplan tot en met 2023.
Vanaf vorig cursusjaar hebben de scholen een gezamenlijke ambitie om bewegingsonderwijs op een hoger plan te tillen. Het projectplan Beter Bewegen Kansrijk voor Kinderen is hiervoor opgesteld en kent de komende vier jaar drie speerpunten (zie bijlage):0

A. Kwaliteit voorop
B. Kansrijke samenwerking
C. Doorgaande lijn van 4- tot 18 jaar

De inzet en expertise van de nieuw aangestelde vakleerkrachten is een belangrijke en onmisbare motor in dit project.

Wat willen wij?

Kinderen bewegen veel en graag. Dat zien we bijvoorbeeld al op het schoolplein tijdens het buitenspelen van de kleuters. Het behouden van die actieve leefstijl is een belangrijke doelstelling van dit leergebied. Om dat doel te bereiken leren kinderen in het bewegingsonderwijs deelnemen aan een breed scala van bewegingsactiviteiten, zodat ze een ruim bewegingsrepertoire opbouwen. Dat repertoire bevat motorische aspecten, maar ook sociale vaardigheden.

Kinderen leren de hoofdbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen ervaren in aansprekende bewegingssituaties. Het gaat daarbij om bewegingsvormen als balanceren, springen, klimmen, schommelen, duikelen, hardlopen en bewegen op muziek. En om spelvormen als tikspelen, doelspelen, spelactiviteiten waarbij het gaat om mikken en jongleren en stoeispelen. Vanuit dit aanbod zullen kinderen zich ook kunnen oriënteren op de buitenschoolse bewegings- en sportcultuur en de meer seizoensgebonden bewegingsactiviteiten.
De meeste bewegings- en sportactiviteiten worden gezamenlijk ondernomen en dus is het nodig om te leren afspreken wat de regels zijn, hoe die na te leven en wie welke rol speelt. Verder hoort daarbij elkaar helpen, op veiligheid letten, elkaars mogelijkheden respecteren en eigen mogelijkheden verkennen.

Het is eigen aan bewegen dat er plezier aan te beleven valt. Dat plezier is van groot belang voor een blijvende deelname aan bewegingsactiviteiten.

Wie zoeken wij?

De vakleerkracht die wij zoeken:
o is kundig en bevlogen en bieden de kinderen van onze basisscholen mooie leerkansen;
o geeft inspirerende, uitdagende en gedifferentieerde lessen bewegingsonderwijs;
o kan de ontwikkeling van kinderen goed volgen m.b.v. een leerlingvolgsysteem en is in staat passende leerhulp en activiteiten op niveau aan te bieden;
o stimuleert de kinderen om zelfstandig in groepjes aan beweegactiviteiten deel te nemen;
o leert de kinderen samen te spelen en het bewegen ook samen te regelen;
o wil werken aan een doorgaande lijn binnen de basisschool vanuit een goed onderbouwd programma (methode);
o kan de groepsleerkrachten bij de zelf te geven lessen ondersteunen;
o zorgt voor samenhang en afstemming met het naschoolse aanbod;
o gaat aan de slag met de doorgaande leerlijnen van primair- naar voortgezet onderwijs;
o haalt plezier uit het lesgeven en aanbieden van bewegingsvormen aan kleuters;
o werkt aan organisatorische taken zoals; contact met gemeente, sportkoepels en verenigingen.

Wat vragen wij?

Verder zoeken wij een vakleerkracht die:

o in het bezit is van een eerste graads bevoegdheid (ALO, akte MO-P);
o flexibel is en op meerdere scholen wil werken;
o bereid is om voornamelijk met de jongste doelgroep te werken 4 t/m 6-jarige (kleuters) en de onderbouwleerkrachten te begeleiden bij hun lessen bewegingsonderwijs

Wat bieden wij?

o salarisschaal L10 conform CAO Primair Onderwijs;
o een tijdelijke benoeming voor een jaar, waarna gekeken zal worden of er mogelijkheden zijn voor een vaste benoeming voor de lange termijn;
o enthousiaste en betrokken collega’s;
o een jonge, ambitieuze en gedreven vakgroep die zich naast het geven van bewegingsonderwijs bezighoudt met sport en spel in- en om de school.;
o ambitieuze plannen met meerdere samenwerkingspartners waaronder de Sportkoepel en de gemeente Edam-Volendam, gericht op Talentontwikkeling en sportieve vrije tijdsbesteding.

Solliciteer nu!

Ben jij de vakleerkracht die wij zoeken en wil je graag in Volendam een rol van betekenis spelen?

Stuur dan zo spoedig mogelijk je CV en korte motivatie aan: secretariaat@deskov.nl
Graag in je brief vermelden hoeveel dagen je bij ons wilt werken.
In totaal is 0,6 FTE beschikbaar.

Eventuele vragen kun je ook via het secretariaat stellen.
In diensttreding:              1 september 2022 (of aanvangsdatum in overleg)